Algemene Voorwaarden voor Websitesovername.nl

  1. Definities

1.1. “Websitesovername.nl” (hierna te noemen “de Website”) is een online platform dat kopers en verkopers van websites en webgerelateerde assets samenbrengt. 1.2. “Gebruiker” verwijst naar iedereen die de Website bezoekt, een account aanmaakt, of gebruik maakt van de diensten aangeboden door de Website. 1.3. “Diensten” omvat alle services die door de Website worden aangeboden, inclusief maar niet beperkt tot het plaatsen van advertenties, het zoeken naar websites en het faciliteren van communicatie tussen kopers en verkopers. 1.4. “Content” omvat alle tekst, afbeeldingen, video’s en andere materialen die op de Website worden weergegeven of via de Diensten beschikbaar zijn.

  1. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

2.1. Door gebruik te maken van de Website en de Diensten, gaat de Gebruiker akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als de Gebruiker niet akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, is het niet toegestaan om de Website te gebruiken of de Diensten te benutten.

  1. Gebruikersaccount

3.1. Om toegang te krijgen tot bepaalde Diensten, moet de Gebruiker een account aanmaken. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het verstrekken van nauwkeurige en volledige informatie tijdens de registratie en het bijwerken van deze informatie indien nodig. 3.2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van zijn/haar inloggegevens en het nemen van redelijke maatregelen om ongeautoriseerde toegang tot het account te voorkomen. 3.3. De Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder zijn/haar account en stemt ermee in Websitesovername.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen van enige ongeautoriseerde toegang of gebruik.

  1. Gebruik van de Diensten

4.1. De Gebruiker stemt ermee in de Website en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en regelgeving. 4.2. De Gebruiker stemt ermee in geen Content te plaatsen of te verspreiden die in strijd is met de rechten van derden, zoals auteursrechten, handelsmerkrechten of privacyrechten. 4.3. De Gebruiker stemt ermee in geen Content te plaatsen of te verspreiden die onwettig, obsceen, lasterlijk, bedreigend, intimiderend, schadelijk, aanstootgevend of anderszins ongepast is.

  1. Beperking van aansprakelijkheid

5.1. Websitesovername.nl fungeert alleen als een platform voor het samenbrengen van kopers en verkopers en is niet betrokken bij de daadwerkelijke transacties tussen kopers en verkopers. De Website is niet verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van advertenties, de kwaliteit van de aangeboden websites, of de mogelijkheid van kopers om te betalen.

5.2. De Gebruiker stemt ermee in dat Websitesovername.nl geen garanties of verklaringen biedt met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of volledigheid van de Content op de Website of de Diensten.

5.3. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is Websitesovername.nl niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, goodwill of andere immateriële verliezen die voortvloeien uit het gebruik van of het onvermogen om de Website of de Diensten te gebruiken.

  1. Vrijwaring

6.1. De Gebruiker stemt ermee in om Websitesovername.nl en zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle vorderingen, aansprakelijkheden, schadevergoedingen, verliezen, kosten en uitgaven, inclusief redelijke juridische kosten, die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website of de Diensten, het schenden van deze Algemene Voorwaarden, of het schenden van de rechten van derden.

  1. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

7.1. Websitesovername.nl behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. De Gebruiker wordt aangeraden deze Algemene Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Het voortgezette gebruik van de Website of de Diensten na wijziging van deze Algemene Voorwaarden betekent dat de Gebruiker akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden.

  1. Toepasselijk recht en jurisdictie

8.1. Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het land waar Websitesovername.nl is gevestigd. De Gebruiker stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van dat land voor de beslechting van geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Algemene Voorwaarden.

  1. Overige bepalingen

9.1. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechtbank als ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

9.2. Het niet afdwingen van enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden door Websitesovername.nl vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

9.3. Deze Algemene Voorwaarden, samen met alle andere documenten waarnaar hierin wordt verwezen, vormen de volledige overeenkomst tussen de Gebruiker en Websitesovername.nl met betrekking tot het gebruik van de Website en de Diensten, en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot dergelijk gebruik.

  1. Contactgegevens

10.1. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze Algemene Voorwaarden of de Website en de Diensten, kunt u contact opnemen met Websitesovername.nl via de contactgegevens die op de Website worden verstrekt.